Ograniczenie odpowiedzialności

Zasady ogólne

Warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności (zwanego dalej „Wyłączeniem odpowiedzialności”) mają zastosowanie do tej strony internetowej i wszystkich innych zarejestrowanych stron internetowych spółki Autonet B.V. z siedzibą w Dordrecht (Holandia), wpisanej do rejestru Izby Handlowej w Dordrechcie pod numerem 23064019 (zwanej dalej „Autonet B.V.”). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Wyłączenia odpowiedzialności. Wejście na niniejszą stronę internetową i/lub wykorzystanie informacji na niej zawartych jest jednoznaczne z akceptacją Wyłączenia odpowiedzialności.

Użytkowanie niniejszych stron internetowych

Autonet B.V. nie jest stroną umowy kupna-sprzedaży (używanych) części samochodowych. Oferty i dostawy wykonywane przez zrzeszone przedsiębiorstwo odbywają się zgodnie z warunkami dostawy i gwarancji tego przedsiębiorstwa. Informacje udostępniane na tych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem nie mogą być wykorzystywane zamiast porady. Decyzje podejmowane w oparciu o te informacje odbywają się na własny rachunek i ryzyko użytkownika. Pragniemy podkreślić, że mimo dołożonych starań nie zawsze można uniknąć pomyłek w dostawie używanych części samochodowych. Mimo iż spółka Autonet B.V. stara się przekazywać prawidłowe, kompletne i aktualne informacje z wiarygodnych źródeł, nie udziela żadnej gwarancji, że informacje udostępniane na tych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem są prawidłowe, kompletne i aktualne. Podawane ceny nie są obowiązujące ani wiążące dla sprzedawcy. Nabywca nie ma prawa powoływać się na nie, chyba że wyraźnie uzgodniono lub wskazano inaczej. Autonet administruje i utrzymuje niniejsze strony internetowe z Holandii i z tego względu nie gwarantuje, że informacje udostępniane na tych stronach lub za ich pośrednictwem są odpowiednie lub możliwe do wykorzystania w innych państwach. W przypadku korzystania z tych stron internetowych w innych państwach niż Holandia użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Autonet B.V. nie gwarantuje, że strony internetowe będą działać bez błędów i nieprzerwanie. Wykorzystanie tych stron internetowych w sposób utrudniający korzystanie z innych stron internetowych, zagrażający ich działaniu i/lub naruszający informacje udostępniane na tych stronach lub za ich pośrednictwem bądź wykorzystywane przez nie oprogramowanie jest zabronione.

Informacje dotyczące stron trzecich, produktów i usług

Korzystanie z hiperłączy znajdujących się na tych stronach internetowych odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Autonet B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie treści, wykorzystania i dostępności innych stron internetowych. Autonet B.V. nie weryfikuje prawdziwości, prawidłowości, adekwatności, wiarygodności i kompletności informacji zamieszczanych na tych stronach internetowych. Autonet B.V. wzywa do tego, aby problemy między nabywcami a sprzedawcami były rozwiązywane zgodnie z zasadami uczciwych transakcji handlowych określonymi w ProxyParts.pl Kodeksie postępowania dla zrzeszonych przedsiębiorstw.

Prawa własności intelektualnej

Autonet B.V. zastrzega sobie wszelkie prawa (w tym prawa autorskie, prawa marki, patenty i inne prawa własności intelektualnej) dotyczące informacji udostępnianych na tych stronach internetowych i za ich pośrednictwem (w tym wszystkich tekstów, materiałów graficznych, logotypów i baz danych). Bez uprzedniej pisemnej zgody Autonet B.V. lub zgodnej z prawem zgody podmiotu praw zabrania się powielania, publikowania, rozpowszechniania i zwielokrotniania informacji i baz danych zamieszczanych na tych stronach internetowych. Dozwolone jest natomiast drukowanie i/lub pobieranie informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej na użytek własny. Bez uprzedniej pisemnej zgody Autonet B.V. zabrania się udostępniania łączy do stron internetowych Autonet B.V.

Komunikacja internetowa

Ochrona wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną do Autonet B.V. nie jest gwarantowane. Z tego względu Autonet B.V. odradza przesyłanie poufnych informacji do Autonet B.V. pocztą elektroniczną. Przesyłanie wiadomości do Autonet B.V. pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją ryzyka przejęcia, nieuprawnionego użycia lub zmiany tych wiadomości.

Wyłączenie odpowiedzialności

Autonet B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do szkody bezpośredniej, pośredniej, szczególnej, przypadkowej, niematerialnej lub następczej (włącznie z utratą zysku), niezależnie od tego, czy spółka Autonet B.V. została powiadomiona o ryzyku wystąpienia takiej szkody, która w jakikolwiek sposób wynika m.in. z (I) błędów, wirusów i innych nieprawidłowości urządzeń i oprogramowania związanych z dostępem lub użytkowaniem tej strony internetowej, (II) informacji udostępnianych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, (III) nadużycia, modyfikacji lub nieprawidłowego wykorzystania informacji przesyłanych do Autonet B.V. lub użytkownika, (VI) działania lub braku dostępności tej strony internetowej, (V) nadużyć tej strony internetowej, (VI) utraty danych, (VII) pobrania lub korzystania z oprogramowania udostępnionego poprzez tę stronę internetową lub (VIII) roszczeń stron trzecich w związku z użytkowaniem tej strony internetowej. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również kadrę zarządzającą i pracowników Autonet B.V.

Prawo właściwe

W odniesieniu do niniejszej strony internetowej i Wyłączenia odpowiedzialności zastosowanie ma prawo holenderskie. Wszelkie spory wynikające z Wyłączenia odpowiedzialności lub z nim związane mogą być rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd holenderski. Jeżeli inne wersje językowe Wyłączenia odpowiedzialności wykazują rozbieżności lub prowadzą do różnic w interpretacji, decydująca jest wersja sporządzona w języku niderlandzkim. Ewentualna reklamacja dotycząca dostawy przez zrzeszone przedsiębiorstwo powinna zawsze zostać przedłożona temu przedsiębiorstwu i rozwiązana we wzajemnym porozumieniu. W przypadku powstania sporu dyrekcja Autonet B.V. na wniosek występuje w roli pośrednika między stronami.

Zmiany

Autonet B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, informacji udostępnianych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, łącznie z treścią niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności. Zaleca się okresowe sprawdzanie, czy informacje udostępniane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, łącznie z treścią niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, uległy zmianie.